Dưỡng Linh (mỗi ngày)

Công Bình Và Chẳng Kể Tội Lỗi Cho Bạn

“Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” (Rôma 4:8) Ngày hôm nay bạn được phước vì trong Đấng Christ bạn đã được tha thứ tất cả tội lỗi. Đức Chúa Trời không kể tội lỗi của bạn để nghịch lại bạn. Thay vì thế, Ngài kể bạn công bình trong Đấng Christ. Đó là lý do tại sao bạn là người được...

Đức Chúa Trời Nhân Từ Với Bạn Biết Bao

  “Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Xu Christ” (Êphêsô 2:7) Có bao giờ bạn nhìn mọi việc nghiêm trọng và nỗi giận với Đức Chúa Trời khi bị thử thách chưa? điều này đã xảy ra với môn đồ của Chúa Giê...

Ngài Cũng Là Đức Chúa Trời Của Thung Lũng

“Các đầy tớ của vua Sy-ri nói với người rằng: Thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta; nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng; quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó” (I Các 20:23)   Trong I Các vua đoạn 20, chúng ta thấy quân Syri bị Ysơraên đánh bại....

Bài Học Kinh Thánh

TA THẮNG NHỜ ĐỨC TIN!

Không ai giúp gì cho tín hữu ngày nay được,  khi Thiên Chúa cho phép mọi sự đang xảy ra trong thế giới chúng ta đang sống!  Ngài có thẩm quyền để điều khiển và Ngài sẽ hành động theo ý định của Ngài!  Qua sách tiên tri Ha-ba-cúc bày tỏ về một bối cảnh được xảy ra trong Thiên ý định...

Chương 2 Phần 03 từ câu 11-21.

ĐỨC TIN KIỆN TOÀN (T.T.)   “Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền   -Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”       Phao-lô đã mền mại trong Thiên ý định minh chứng rằng ông đã nhận được Phúc-âm đích thực từ nơi Chúa Jesus là sự thật.  Qua sự minh chứng nầy chúng ta nhận thấy...

Khảo cứu sách Ro-ma và Ga-la-ti Chương 02/ Phần 02

  Chương 02/ Phần 02 từ câu 6-10 Các giáo sư Do-thái mang nhiều hy vọng có thể làm cho Phao-lô và Phúc-âm của ông rao giảng sẽ thất bại trước các vị lãnh đạo tại Giê-ru-sa-lem  họ sẽ bài bác Phao-lô.  Phao-lô nói:”“Những kẻ được tôn trong?”  Còn về các vị có thế giá -lúc bấy giờ...

Khảo Cứu sách Rô-ma và Ga-la-ti (chương II Phần 1)

Câu 1-5   Chương 2.   (Phần 01 từ câu 1-5)     Chương nầy cho biết về cuộc họp Hội đồng lãnh đạo của Hội thánh Chúa tại Hội thánh Giê-ru-sa-lem và điều Phao-lô(Paul) phản đối Phi-e-rơ(Peter)bởi ông Phi-e-rơ thiếu sự kiên quyết đối với Luật-pháp và rõ ràng trong chân lý...

Khảo Cứu sách Rô-ma và Ga-la-ti (Phần Kết Nối qua chương II)

PHẦN KẾT NỐI QUA CHƯƠNG HAI ĐỨC TIN KIỆN TOÀN     Bài học (chương 01) trước quí vị thấy gì qua một con người Sau-lơ sốt sắng theo luật pháp?  Có phải quá gian ác không?  Tội ác tột đỉnh khi ông đi tàn sát bắt bớ những ai tin theo Phúc-âm!(Gal...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương 1 - Phần 4) tiếp theo

  “Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền – Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”.   Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1: 18-24 Câu gốc Galati 1:23 ” Họ chỉ nghe rằng người đã bắt bớ họ trước đây, nay đang rao truyền Phúc Âm về đức tin mà người đã cố sức tiêu diệt.” Đề mục: . ...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương 1 - Phần 4) tiếp theo

  Phần 04 từ 15-17, 24.(chương 1)     Bài học hôm nay chúng ta nghiên cứu lại cuộc đời Phao-lo, tham khảo lại tiểu sử một con người đã tận hiến cho Chúa Jesus như thê nào?  Duyên cớ nào mà ông đã tận hiến?(Congv 9:1-43,22:1-30,26:1-32; 1Cor 15:9; Phil 3:6; 1Tim 1:13…)...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Chương 1 - Phần 4)

“Bảng Tuyên Ngôn Nhân Quyền –   Tuyên Ngôn Tự Do Của Cơ-Đốc Giáo”.   Phần 04, Chương 01 Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1:13-14 Câu gốc Galati 1:12 ” vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Phần 3)

  Phần 03, Chương 01 Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1:11-14 Câu gốc Galati 1:12 "vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ." Đề mục: .  Xác Định Rõ Phúc-âm. Chủ Đề:  Phúc âm...

Khảo Cứu Sách Rô-ma và Ga-la-ti (Phần 3)

  Phần 03, Chương 01 Kinh thánh nền tảng  Galati chương 1:11-14 Câu gốc Galati 1:12 "vì tôi không nhận và cũng không học Tin lành đó với một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự tỏ ra của Đức Chúa Jêsus Christ." Đề mục: .  Xác Định Rõ Phúc-âm. Chủ Đề:  Phúc âm...

1 | 2 | 3 >>

Tìm hiểu Tin Lành

This section is empty.


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163