Ngài Cũng Là Đức Chúa Trời Của Thung Lũng

Ngài Cũng Là Đức Chúa Trời  Của Thung Lũng

Các đầy tớ của vua Sy-ri nói với người rằng: Thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta; nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng; quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó” (I Các 20:23)

 

Trong I Các vua đoạn 20, chúng ta thấy quân Syri bị Ysơraên đánh bại. Lúc này, đầy tớ của vua syri đến nói với vua lý do họ nghĩ họ bị đánh bại. Họ cho rằng họ bại trận trên núi vì Đức Chúa Trời của Ysơraên là thần núi. Vì thế, họ sẽ thắng nếu giao chiến với Ysơraên ở đồng bằng hay thung lũng.

 

Thật là một lời khuyên ngu xuẩn! Họ nghĩ Đức Chúa Trời của Ysơraên chỉ giúp dân sự Ngài trên  núi thôi, còn ở thung lũng Ngài sẽ không giúp họ.

 

Bây giờ, núi nói đến những lúc hanh thông của chúng ta, và thung lũng là thời điểm tồi tệ nhất trong đời sống chúng ta. Một số người nghĩ rằng Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của những lúc hanh thông, suông sẻ, nhưng Ngài không hiện diện trong những lúc chúng ta bế tắc, khó khăn. Họ nghĩ trong thung lũng Ngài không giúp đỡ chúng ta, đặc biệt khi chính chúng ta là người tạo ra những rắc rối đó.

 

Bạn thân mến, tôi muốn bạn biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không chỉ là Đức Chúa Trời của những ngọn núi, mà Ngài cũng là Đức Chúa Trời của những thung lũng nữa!

 

Đức Chúa Con đặt mão triều thiên vinh hiển và sự uy nghiêm của Ngài sang một bên và đến trần gian này vì cớ chúng ta, trở thành một hài nhi. Ngài đến thế gian này với một lý do duy nhất là chết thay cho tội lỗi chúng ta trên thập tự giá, để Ngài có thể đem chúng đến với điều mà Đức Chúa Cha ban cho chúng ta tại bên hữu Ngài. Chúa Giê Xu đến để ban cho chúng ta mão triều thiên vinh hiển và tôn trọng, mặc cho chúng ta chiếc áo công nghĩa và khiến chúng ta trở thành nàng dâu của Ngài, chia sẻ mọi thứ mà Ngài có với chúng ta. Đó là ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài đã đến với thung lũng của chúng ta.

 

Cho dù hiện tại bạn đang trải qua bất cứ điều gì, hãy biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện ở đó, trong thung lũng với bạn. Ngài đang nắm chặt bạn trong tay và đưa bạn qua khỏi thung lũng đó. Sự chiến thắng đã ban cho bạn rồi. Vì dân Ysơraên cũng chiến thắng trong thung lũng (I Các 20:28-29) do đó bạn cũng vậy, vì Đức Chúa Trời của thung lũng đang ở tại đó với bạn!

 

He Is The God Of Your Valleys Too

 

1 Kings 20:23

23Then the servants of the king of Syria said to him, “Their gods are gods of the hills. Therefore they were stronger than we; but if we fight against them in the plain, surely we will be stronger than they.

 

In 1 Kings 20, we find the Syrians being defeated by the Israelites. Then, some of the Syrian king’s advisers gave the king what they thought was the reason for their defeat. They said that they had fought on the hills and lost because Israel’s God is the God of the hills. So if they were to fight the Israelites on the plains or in the valleys, they would win.

                            

What stupid advice! They thought that the God of Israel only helped His people up in the hills and mountains, and not down in the valleys.

 

Now, mountains refer to our good times, and valleys, our bad times. Some people have this idea that God is the God of our good times, but He is not there when we are going through bad times. They think that He leaves us helpless in the valleys, especially when the troubles are of our own making.

 

My friend, I want you to know that our God is the God of the mountains, but He is also the God of the valleys!

 

God the Son laid aside His crown of glory, His royal majesty and came down for us, stepping into a human body as a baby. He came down to where we were for the sole purpose of dying on the cross for our sins, so that He could bring us up to what God the Father has for us at His right hand. Jesus came down to crown us with glory and honor, to clothe us with robes of righteousness and make us His bride, sharing everything that He has with us. That is the grace of God. He came down to our valley.

 

So whatever you are going through right now, know that God is right there in your valley with you. He is holding you in His arms and carrying you through the valley. Victory is already yours. Just as the Israelites were also victorious in the valley (1 Kings 20:28–29), so will you be because the God of the valleys is right there with you!


Các bài liên quan đến:


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163