BẢN TIN BÓNG ĐÁ (thanh niên)

BẢN TIN BÓNG ĐÁ (thanh niên)

Toái ngaøy 01/10/2009 vaøo luùc 21 giôø taïi Saân vaän ñoäng cuûa caâu laïc boä boùng ñaù Thanh Ña, quaän Bình Thaïnh dieãn ra cuoäc thi ñaáu giöõa Ñoäi boùng ñaù Thanh nieân Hoäi Thaùnh Tröôõng Laõo vaø Ñoäi boùng ñaù Thanh nieân Hoäi Thaùnh Mennonite, vôùi tæ soá laø 12-7, phaàn thaéng thuoäc veà Ñoäi boùng Mennonite.

     Giaùo hoäi Mennonite ñaõ thaønh laäp ñöôïc 2 ñoäi boùng ñaù: ñoäi boùng Thanh nieân vaø ñoäi boùng Thieáu nieân, rieâng Ñoäi boùng Thanh nieân töøng ñoaït cuùp VEYF 2005 vaø nhieàu huy chöông vaøng, baïc, ñoààng.

     Ñoäi boùng Thieáu nieân thöôøng thi ñaáu vôùi ñoäi boùng Gia Ñònh, Tröông Minh Giaûng vaø cuøng caùc ñoäi boùng Thieáu nieân trong caùc phöôøng, quaän. Thuoäc Saøi Goøn.

      Söï thi ñaáu boùng ñaù cuûa giôùi treû giöõa caùc Hoäi Thaùnh vôùi nhau ñaõ noái theâm tình lieân ñôùi cô ñoác laøm saùng danh Chuùa, qua ñoù coù nhieàu thanh thieáu nieân hieåu bieát vaø tieáp nhaän Chuùa khi tieáp xuùc vôùi ñoäi boùng thanh thieáu nieân Tin Laønh.


 
     
                                     (Chụp hình chung)                 (Cầu nguyện trước khi đá)


(trận giao lưu)

 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163