B- TRÒ CHƠI SINH HOẠT THI ĐUA CÁC TỔ

2010-12-01 15:55


I- TRÒ CHƠI TRONG PHÒNG

       Gồm những trò chơi thi đua giữa các tổ hoặc các nhóm với nhau.

1- Trò Chơi Có Dụng Cụ.

2- Trò Chơi Suy Đoán Và Sáng Chế.

II- TRÒ CHƠI NGOÀI TRỜI

       Gồm những trò chơi thi đua giữa các tổ hoặc các nhóm với nhau.

1- Trò Chơi Có Dụng Cụ

2- Trò Chơi Không Có Dụng Cụ

 


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163