Lịch sử Tin Lành Việt Nam

Quá Trình Phiên Dịch KINH THÁNH Sang Tiếng Việt

Lời Ban Biên Tập:     Năm 1996 đánh dấu 70 năm bản Kinh Thánh Việt Ngữ  đầu tiên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được phát hành. Gần đây, một số đọc giả yêu cầu chúng tôi cung cấp thêm những dữ kiện liên quan đến việc dịch và phát hành Kinh Thánh sang Việt Ngữ trong quá...

Lược Sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

    Hội thánh Tin lành Việt Nam được hình thành đã gần một thế kỷ (1911-2002), không do một giáo phái nào truyền giáo, nhưng lại do một Hội Truyền Giáo thuần túy đặt nền tảng, đó là Hội Truyền gíao Phước âm Liên hiệp (The Christian and Missionary Alliance). Quá trình phát triển...


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163