BẢN ĐỒ TỔNG THỂ

 

 

 

Các Giáo Hạt

GIÁO HẠT SÀI GÒN

Mục sư Nguyễn Thành Nhân (Giáo Hạt Trưởng)   Nhân Sự                

GIÁO HẠT ĐÔNG NAM BỘ

Mục sư Điểu Bao (Giáo Hạt Trưởng)

GIÁO HẠT TÂY NGUYÊN

Mục sư Y-Bra Niê (Giáo Hạt Trưởng)

GIÁO HẠT NAM TRUNG BỘ

Mục sư Đàng Năng Quyền (Giáo Hạt Trưởng)

GIÁO HẠT MIỀN TRUNG

Mục sư Đinh Thanh Trường (Giáo Hạt Trưởng)

GIÁO HẠT MIỀN TÂY

Mục sư Nguyễn Thành Tâm (đang kiêm nhiệm vì chưa có giáo hạt trưởng)


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163