Dưỡng Linh (mỗi ngày)

Công Bình Và Chẳng Kể Tội Lỗi Cho Bạn

“Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!” (Rôma 4:8) Ngày hôm nay bạn được phước vì trong Đấng Christ bạn đã được tha thứ tất cả tội lỗi. Đức Chúa Trời không kể tội lỗi của bạn để nghịch lại bạn. Thay vì thế, Ngài kể bạn công bình trong Đấng Christ. Đó là lý do tại sao bạn là người được...

Đức Chúa Trời Nhân Từ Với Bạn Biết Bao

  “Hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê Xu Christ” (Êphêsô 2:7) Có bao giờ bạn nhìn mọi việc nghiêm trọng và nỗi giận với Đức Chúa Trời khi bị thử thách chưa? điều này đã xảy ra với môn đồ của Chúa Giê...

Ngài Cũng Là Đức Chúa Trời Của Thung Lũng

“Các đầy tớ của vua Sy-ri nói với người rằng: Thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta; nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng; quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó” (I Các 20:23)   Trong I Các vua đoạn 20, chúng ta thấy quân Syri bị Ysơraên đánh bại....


 https://www.vietmenchurch.tk - Vietnamese Mennonite Church © 2010 All rights reserved.

Email: vietmenchurch09@gmail.com - Tel: (084) 8107163